Regulamin sklepu

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy “Sklep z licencjami”, dostępny pod adresem http://b2bsoft.com.pl/sklep-z-licencjami, prowadzony jest przez B2B Soft sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ulicy ELZAB 1 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000151637, o kapitale zakładowym 465 000 zł, NIP 648-22-58-880, REGON 273856.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sprzedawca –B2B Soft sp. z o.o.
 3. Sklep z licencjami – sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://b2bsoft.com.pl/sklep-z-licencjami.
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o zakupionych przez niego licencjach.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży licencji zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres sprzedawcy: 41-813 Zabrze, ul. ELZAB 1
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 601 546 861
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING Bank Śląski S.A. 89 1050 1214 1000 0090 3186 6677
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefoniczne ze Sprzedawcą w godzinach od 8.00 do 16.00 w dniach roboczych.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze sklepu oraz składania zamówień na licencje oprogramowania, niezbędne są:
 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge,
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. Włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Składanie zamówień przez Klienta możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT).

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się przez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Jeśli klient kupuje licencje do dalszej odsprzedaży, powinien zaznaczyć opcję “dealer” na Formularzu rejestracji.
 5. Ceny do dalszej odsprzedaży są ustawiane w systemie przez administratora sklepu, co potwierdza on osobnym mailem wysłanym do klienta (dealera).
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenie Zamówienia należy:
 1. Zalogować się do sklepu.
 2. Określić ilość licencji, zaznaczyć wymagane zgody i potwierdzić zakup, klikając przycisk Zamawiam.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia system niezwłocznie je realizuje, co oznacza, że zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury w formacie PDF z tytułu Umowy Sprzedaży.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od Umowy jedynie w przypadku wystąpienia błędów oprogramowania, których Sprzedający nie był w stanie skutecznie usunąć.

§ 10 Reklamacja i gwarancja

Gwarant zapewnia zgodność działania oprogramowania objętego Gwarancją ze specyfikacją tego oprogramowania i w tym celu podejmuje wszelkie możliwe starania, aby dostarczane przez niego oprogramowanie pozbawione było błędów, które utrudniają lub uniemożliwiają jego efektywne wykorzystywanie przez Klienta. W przypadku wystąpienia błędów w działaniu objętego Gwarancją oprogramowania, w tym w szczególności błędów kodu źródłowego, Gwarant zobowiązuje się niniejszym, że w ramach swoich obowiązków gwarancyjnych nieodpłatnie usunie błędy oprogramowania.

Za błąd w rozumieniu Gwarancji uważa się funkcjonowanie oprogramowania w sposób niezgodny ze specyfikacją oprogramowania

Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z Gwarancji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu oprogramowania lub wykazania przez niego w inny sposób faktu legalnego nabycia uprawnień do korzystania z objętego Gwarancją oprogramowania. Gwarancja udzielana jest na czas określony i wiąże Gwaranta przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, licząc od dnia nabycia przez Klienta od Gwaranta praw do korzystania z oprogramowania objętego Gwarancją, w tym w szczególności od daty zakupu od Gwaranta licencji na używanie tego oprogramowania. Przed skorzystaniem z uprawnień przysługujących mu z tytułu Gwarancji Użytkownik powinien zaktualizować oprogramowanie oraz inne wykorzystywane, a powiązane z nim programy.

W przypadku wystąpienia lub wykrycia w okresie obowiązywania Gwarancji błędu objętego nią oprogramowania, w celu skorzystania z uprawnień Gwarancji Klient jest obowiązany zgłosić błąd Gwarantowi poprzez wysłanie wiadomości z opisem błędu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej przesłanej na adres siedziby Sprzedawcy.

Inne formy zgłoszenia błędów nie będą skuteczne i nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Gwaranta. Zgłoszenie musi zawierać aktualny adres e-mail Użytkownika i telefon kontaktowy.

Gwarant zobowiązany jest zrealizować swoje obowiązki gwarancyjne w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 10 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego i jednoznacznego zgłoszenia błędu od Użytkownika. W razie jednoczesnego zgłoszenia większej ilości błędów, a także w innych przypadkach szczególnych, w których dla usunięcia błędów niezbędny będzie większy nakład pracy, termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne co najmniej 15 dni roboczych.

Gwarancja nie obejmuje obowiązku usunięcia błędów oprogramowania spowodowanych:
 1. nieprawidłowym używaniem oprogramowania przez Klienta, w tym jego niewłaściwą instalacją przez Klienta lub niedochowaniem przez Klienta minimalnych wymogów technicznych i systemowych dla korzystania z oprogramowania;
 2. użytkowaniem oprogramowania przez Klienta w warunkach do tego nie przewidzianych w specyfikacji oprogramowania;
 3. wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Klienta, w tym wynikających z ich personalizacji;
 4. wadliwym współdziałaniem oprogramowania z zewnętrznymi systemami informatycznymi w przypadku nieskorzystania przez Klienta z kompatybilnych wersji oprogramowania;
 5. działaniem siły wyższej lub osób trzecich, w tym dokonaną modyfikacją kodu źródłowego oprogramowania.
Gwarancja wygasa, a Użytkownik traci wszystkie uprawnienia przyznane mu na mocy Gwarancji z chwilą:
 1. dokonania przez Klienta lub osoby trzecie modyfikacji oprogramowania, w tym szczególności dokonania zmian w kodzie źródłowym,
 2. utraty przez Klienta prawa do korzystania z Oprogramowania, w szczególności z powodu unieważnienia lub wygaśnięcia licencji do wykorzystywania oprogramowania.
 3. W przypadku zawinionego tj. świadomego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa, zgłoszenia przez Klienta błędu oprogramowania w ramach Gwarancji, które to zgłoszenie okaże się następnie nieuzasadnione z uwagi na nieistnienie błędu lub inne wyłączenia Gwarancji, w tym w przypadku nieobowiązywania Gwarancji osoba dokonująca zgłoszenia może być obciążona przez Gwaranta obowiązkiem zwrotu równowartości poniesionych przez Gwaranta kosztów i nakładów niezbędnych do stwierdzenia i wykazania bezzasadności zgłoszenia. Wartość nakładów określa się według stawki roboczogodziny pracy programisty, która jest aktualnie stosowana przez Gwaranta.
 4. Klient nie może przenieść uprawnień przysługujących mu z tytułu Gwarancji na inną osobę bez wyraźnej zgody Gwaranta, z tym zastrzeżeniem, że zgoda Gwaranta nie jest wymagana, jeśli Użytkownik oprogramowania objętego Gwarancją dokonuje jednocześnie przeniesienia na inną osobę ogółu praw i obowiązków przysługujących mu z tytułu licencji do tego oprogramowania i na warunkach określonych w tej licencji.
Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych korzyści lub naprawy innej szkody (straty) w związku z błędami oprogramowania. Na takich samych zasadach wyłączona jest odpowiedzialność Gwaranta z tytułu naruszenia przez niego obowiązków gwarancyjnych, w tym dochowania terminów przewidzianych w niniejszym dokumencie.

Niniejsza Gwarancja nie narusza postanowień umowy licencyjnej na korzystnie z oprogramowania objętego Gwarancją i stanowi jedyne zobowiązanie Gwaranta z tytułu wystąpienia jakichkolwiek błędów objętego nią oprogramowania, a przyznane Użytkownikowi uprawnienia gwarancyjne stanowią wyłączne środki naprawcze, do których ze strony Gwaranta uprawniony jest Klient.

W zakresie zagadnień nieuregulowanych w Gwarancji, w tym zwłaszcza w zakresie wyłączeń odpowiedzialności Gwaranta za realizację obowiązków gwarancyjnych oraz w zakresie wymogu tworzenia przez Użytkownika kopii zapasowych plików i danych przed jakąkolwiek instalacją poprawek i aktualizacji oprogramowania, odpowiednie zastosowane mają postanowienia licencji na korzystanie z oprogramowania. W szczególności jakakolwiek dopuszczona odpowiedzialność odszkodowawcza Gwaranta z tytułu Gwarancji ograniczona jest do równowartości opłaty, którą poniósł Użytkownik w zamian za nabycie licencji do oprogramowania objętego Gwarancją.

Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów wynikających z postanowień Gwarancji jest sąd właściwy dla siedziby Gwaranta. Prawem właściwym dla wykładni oraz stosowania postanowień Gwarancji jest prawo polskie.

§ 11 Dane osobowe w Sklepie z licencjami

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu z licencjami jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu z licencjami zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień, niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane rejestrowe


B2B Soft sp. z o.o.
41-813 Zabrze
ul. ELZAB 1

NIP: 6482258880 REGON:273856637
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS 0000151637
Kapitał Zakładowy 465.000,00 PLN

Kontakt


Programy B2B Soft: 697 031 993; 603 839 028
mMedica: 601 546 861; 607 174 926
WEBCON: 601 546 861; 607 174 926
biuro@b2bsoft.com.pl
pon.-pt. : 8.00 - 16.00

Zaloguj się