Najczęściej zadawane pytania

XMAG

 • Lista obsługiwanych kolektorów z systemem Android
   • Newland MT65 Beluga (I, II, III)
   • Zebex Z-2242
   • ChainWay C4000
   • ChainWay C4050
   • alps h701
   • Newland N2S
   • DataLogic DL-AXIST
   • ChainWay C6000
   • CipherLab 9700A
   • ChainWay C70
   • Datalogic Memor 10
   • kolektory obsługujące Zebra DataWedge
   • Datalogic Skorpio X4
   • Honeywell EDA60K
   • Newland NLS-MT90
   • Sunmi
   • Lecom T80
   • M3 Mobile SL20

   Jeśli posiadają Państwo kolektor, którego nie ma na liście, to bardzo prawdopodobne, że będzie działać poprawnie.
   Jeśli tak nie jest, po odesłaniu do nas do firmy, oprogramujemy go i dodamy do listy obsługiwanych modeli.

 • Obsługa skanera Sunmi

  • 1. W ustawieniach systemu Android należy wejśc do
   Settings -> System -> Advanced -> Scanner Setting
   opcja Data Output Mode: wybrać No text output i włączyć Output via broadcast
   Zrzuty ekranu poniżej

   2. W ustawieniach xmag należy wejśc do
   Ustawienia -> Czytnik
   opcja Typ czytnika: wybrać Sunmi

 • Obsługa skanera w kolektorze Newland nls-mt90
  • Do poprawnego działania skanera w Newland nls-mt90 oraz innych, w których występują problemy ze skanowaniem, należy ustawić zgodnie z poniższym:
   1. Zaktualizować do najnowszej wersji.
   2. W kolektorze w aplikacji „Quick Setting” -> „Scan Setting” -> „Output Mode” proszę zaznaczyć „Output via API”.

 • Kompletacja - pola własne
  • Pola własne udostępniają dodatkowe informacje, takie jak: kto skompletował dokument (login operatora), kiedy został skompletowany (data), dokument powiązany (pełny numer). To ostatnie dotyczy wyłącznie przypadku gdy mamy jakieś dokumenty z flagą 3 (częściowo skompletowane), wtedy powstają dokumenty różnicowe powiązane. Do korzystania z pól własnych wymagany jest niebieski PLUS.

   Najpierw trzeba zdefiniować pola własne w Subiekcie w Widok/Administracja/Parametry/Pola własne, a następnie zalogować się do Subiekta na terminalu.

   UWAGA! Subiekt przypisuje pola własne do każdego dokumentu oddzielnie. Dlatego te same pola własne należy definiować wielokrotnie dla różnych dokumentów. Nazwy tych pól muszą być identyczne z uwzględnieniem spacji oraz małych i dużych liter.

   Po zakończeniu definicji w Subiekcie należy się zalogować do niego na terminalu, aby XMAG odczytał definicje nowych pól. Następnie w konfiguratorze na serwerze terminali w Ustawienia/Dokumenty przypisujemy nowe pola własne:

   1. Kto skompletował - operator
   2. Data kompletacji - data
   3. Dokument powiązany - dokument powiązany

 • Kompletacja – flagi własne
  • Flagi własne służą do weryfikacji stanu kompletacji. Aby z nich korzystać wymagany jest zielony PLUS. W pierwszej kolejności należy zdefiniować je w Subiekcie w Widok/Administracja/Parametry/Flagi własne.

   Definiujemy cztery flagi według schematu:

   Flaga 1 - Do kompletacji
   Flaga ta służy do ręcznego zaznaczenia, które dokumenty są przeznaczone do kompletacji. Dokumenty zaznaczone tą flagą pojawią się na liście w terminalu.

   Flaga 2 - Wysłany do kompletacji
   Flagą tą XMAG oznakuje wszystkie dokumenty pobrane do kompletacji przez terminal. Operator terminala wybierze je z listy i tylko one uzyskają flagę 2. Niepobrane zostaną z flagą 1.

   Flaga 3 - Skompletowany częściowo
   Każdy dokument można odesłać z terminala z powrotem do Subiekta bez względu na jego stan. Jeśli kompletacja nie jest pełna (są braki), to takim dokumentom XMAG zmieni flagę na 3 i wystawi dokument różnicowy z flagą 1.

   Flaga 4 - Skompletowany w całości
   Kiedy dokument jest w pełni skompletowany flaga 2 zmieni się na flagę 4.

   UWAGA! Subiekt przypisuje flagi własne do pewnych grup dokumentów np. Przyjęcia Magazynowe (PZ i PW). Dlatego te same flagi należy definiować wielokrotnie dla różnych grup dokumentów. Nazwy tych flag muszą być identyczne z uwzględnieniem spacji oraz małych i dużych liter!

   Po zdefiniowaniu flag w Subiekcie należy zalogować się na terminalu do Subiekta, aby XMAG mógł odczytać definicje nowych flag. Następnie w konfiguratorze na serwerze terminali w Ustawienia/Dokumenty przypisuje się cztery flagi:

   1. Do kompletacji - do kompletacji
   2. Wysłany do kompletacji - wysłany
   3. Skompletowany częściowo - skompletowany częściowo
   4. Skompletowany w całości - skompletowany w całościB2B Kolektor CE

 • Aktywowanie licencji
  • Na serwerze terminali wejść do menu: Pomoc > Wczytaj licencję.
   W dolnej części okienka powinna być lista wszystkich numerów seryjnych posiadanych terminali.
   Jeśli lista jest pusta lub brakuje jakiegoś terminala należy wykonać dowolną komunikację z wybranym terminalem.
   Jeżeli po ponownym wejściu do tego okienka nie ma numeru SN jakiegoś terminala, proces komunikacji należy powtórzyć.
   Następnie po kolei wybieramy numer SN terminala i klikamy przycisk > Pobierz licencje online.
   Jeżeli licencja została wykupiona w naszym sklepie, to po kliknięciu pojawi się data ważności licencji.

 • Windows 10 nie obsługuje urządzeń z Windowsem CE
  • Problem
   Po zainstalowaniu aktualizacji Windows 10 nie można do komputera podłączyć urządzeń z Windowsem CE, bo WMDC 6.1 nie uruchamia się.

   Rozwiązanie (na podstawie artykułu na stronie stackoverflow.com)
   Po zainstalowaniu WMDC, prawym klikiem na Starcie otwieramy menu, na którym wybieramy Zarządzanie komputerem > Usługi i aplikacje > Usługi. Przesuwamy się w dół listy i wyszukujemy usługi "Łączność urządzeń z systemem Windows Mobile 2003". Prawym klikiem otwieramy menu kontekstowe i wybieramy Właściwości > Logowanie. W tym oknie wybieramy Logowanie jako: Lokalne konto systemowe i zaznaczamy "Zezwalaj usłudze na współdziałanie z pulpitem. Zmiany wymagają zatrzymania i ponownego uruchomienia usługi. Może być konieczne zrestartowanie komputera. Na kolektorze otworzyć Start > Settings > Connections > ikona USB to PC, usunąć zaznaczenie "Enable Advanced Network Functionality" i połączyć kolektor z komputerem przez port USB.

   Jeśli nadal nie działa, wygenerować plik z rozszerzeniem bat, uruchomić go, a następnie ponownie uruchomić system.

   Zawartość pliku poprawka.bat

   REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RapiMgr /v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f 
   REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WcesComm /v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f

 • Uszkodzona baza na terminalu
  • SQLite jest silnikiem bazy danych aplikacji B2B Kolektor CE na terminalu. Baza danych w formie jednego pliku o rozszerzeniu .db znajduje się w folderze Elzab_Soft na dysku flash. Tak jak wszystko na tym świecie, nie jest doskonała i ulega uszkodzeniom. Ich objawem może być np. zawieszanie się transmisji dokumentów z terminala do serwera terminali.

   Dane z uszkodzonej bazy można spróbować odzyskać. W tym celu należy skopiować folder Elzab_Soft i wysłać go do B2B Soft.

 • Aktualizacja do wersji 3
   1. Przed uruchomieniem instalatora B2B Kolektor CE wer. 3 należy zapisać SN i kod aktywujący wyświetlane w oknie B2B Kolektor CE>Menu>Ustawienia>Aktywacja.
   2. Odinstalować z terminala: B2B Kolektor CE w wersji 2, motor bazy SQL Server CE oraz usunąć z dysku Flash folder Elzab_Soft.
   3. Odinstalować B2B Kolektor CE z komputera i usunąć bazę terminal_pc.sdf (ścieżka dostępna na serwerze terminali w Ustawienia>Magazyn).
   4. Uruchomić instalator B2B Kolektor CE wer. 3 i zainstalować program na komputerze i terminalu.
   5. Jeśli SN wyświetlany w oknie terminala B2B Kolektor CE>Menu>Opcje>Aktywacja jest taki sam jak zapisany w punkcie 1, użyć do aktywacji zapisany kod. W przeciwnym przypadku skontaktować się z B2B Soft tel. 32 3706 315.

 • Funkcje klawiatury terminala
  • Funkcje programu B2B Kolektor CE można uruchamiać za pomocą następujących przycisków klawiatury terminala:
   F1 - plus (nowy),
   F2 - filtruj,
   TAB - menu,
   BACK - filtruj.

 • Ilości ułamkowe
  • Operowanie na terminalu B2B Kolektor CE ilościami ułamkowymi wymaga ustawienia na serwerze terminali wymaganej precyzji, czyli ilości miejsc po przecinku.

   Serwer terminali>Ustawienia>Dodatkowe>Precyzja, dostępne wartości: 0, 1, 2, 3.

   Zmiana precyzji na terminalu pojawi się po uruchomieniu na nim transmisji (połączenie z serwerem terminali).

 • Reset terminala
  • Reset terminala należy wykonać jedynie w przypadkach zawieszenia się systemu terminala lub wyświetlania się komunikatu app.exe error po uruchomieniu aplikacji B2B Kolektor CE.

   Z zasady resetu nie wykonuje się przez wyjęcie baterii głównej, co przy rozładowanej baterii backupowej może spowodować odinstalowanie się platformy .NET i/lub skrótu B2B Kolektor CE na pulpicie. Dane programu B2B Kolektor CE przechowywane są na dysku flash w folderze Elzab_soft, dlatego stan baterii backupowej nie ma na nie wpływu.

   Prawidłowy reset wykonuje się za pomocą procedur Warm/Cold/Clean Boot opisanych w instrukcji użytkownika udostępnianej przez producenta terminala. Jeśli nie usunęliśmy foldera Elzab_soft z dysku flash, to po wykonaniu procedur bootowania następuje automatyczna reinstalacja programu B2B Kolektor CE.

   Jeśli chcemy ponownie zainstalować B2B Kolektor CE na terminalu "od zera" należy usunąć folder Elzab_soft z dysku flash i wykonać procedurę twardego bootowania. Należy jednocześnie pamiętać, że usunięcie folderu Elzab_soft powoduje konieczność ponownej aktywacji programu B2B Kolektor CE po jego zainstalowaniu.

   UWAGA! Procedura bootowania przywraca pierwotne ustawienie przydziału pamięci Settings>Control_panel>System>Memory. Zatem jeśli wcześniej dla przyspieszenia działania B2B Kolektor CE przesunęliśmy suwak w lewo zwiększając przydział pamięci RAM dla programów, to po bootowaniu należy powtórzyć tę czynność.

 • Baza towarów na terminalu
  • Baza towarów jest przygotowana na serwerze terminali. Dla programów magazynowych, takich jak Subiekt GT i Comarch ERP Optima, zakres i cechy towarów pobieranych z ich baz określają szablony zdefiniowane na serwerze terminali. W pozostałych przypadkach, z wyjątkiem programu miniMAG, należy wyeksportować bazę towarową do serwera terminali, przy czym pola: kod, nazwa, ilość i cena są obowiązkowe, a dodatkowo można przesłać trzy inne cechy towaru (Serwer terminali>Ustawienia>Import). Dla programu miniMAG dodatkowe pola to: grupa, PLU, cena zakupu.

   Aby terminal mógł wyświetlić dowolny rodzaj ceny wysłanej z programu magazynowego trzeba ustawić jej wyświetlanie na jednym z pól cech towaru na terminalu (Menu>Opcje>Towary). Jeśli nazwy towarów są długie, trzeba ustawić wyświetlanie nazwy w innej linii niż pierwsza. Towary pobrane z magazynu nie podlegają edycji na terminalu, nie można ich też na nim usuwać.

   Na terminalu można zakładać nowe towary jeśli program magazynowy umożliwia ich przyjmowanie. Trzeba w tym celu włączyć opcję "Nowe towary" na terminalu. Z terminala wysyła się standardowo dokumenty zawierające kody i ilości, ale można wysłać także 3 pola dodatkowe i przyjazną nazwę dokumentu.

 • Kody kreskowe
  • Identyfikacja towaru za pomocą kodu kreskowego jest główną zaletą terminala z czytnikiem kodów, choć terminal B2B Kolektor CE może także obsługiwać operacje na towarach bez kodów kreskowych (opcja na serwerze terminali "Bez EAN") oraz na towarach z nieczytelnym kodem kreskowym (wybór z listy lub ręczne wprowadzenie kodu).

   Towar może być identyfikowany nie tylko jednym kodem. Jeśli kody dodatkowe znajdują się w bazie programów Subiekt GT i Comarch ERP Optima to zostaną one przeniesione automatycznie na terminal wraz z bazą towarową. Dla pozostałych programów magazynowych trzeba przygotować plik wielokod.txt z kodami dodatkowymi i umieścić go w folderze serwera terminali. Format wiersza w pliku: kod_podstawowy TAB kod dodatkowy.

   Towar ważony może być przez terminal identyfikowany i określony ilościowo przez kod ważony. W tym celu należy zdefiniować strukturę kodu ważonego na serwerze terminali w oknie Ustawienia>Dodatkowe.

   Kiedy terminal nie czyta kodów należy sprawdzić:

   • - czy kod ma na początku zera lub jest kodem EAN12, wtedy trzeba w oknie Opcje>Skanowanie zaznaczyć odpowiednią opcję "Kasuj zero ..." lub "Prefiks kodu EAN12",
   • - jeśli jest to kod ważony, trzeba zdefiniować jego strukturę.

   Jeśli nie jest to przypadek opisany wyżej, należy sprawdzić poprawność działania czytnika za pomocą programu narzędziowego producenta terminala. Jeśli czytnik uruchomiony programem narzędziowym czyta kod, to pozostaje wykonanie twardego bootowania (Cold/Clean Boot) aby wyłączyć działanie przypadkowo uruchomionych aplikacji, zakłócających działanie B2B Kolektor CE.

 • Obsługa innych programów
  • B2B Kolektor CE może współpracować z programami magazynowymi nieobecnymi na liście programu instalacyjnego. Deweloper może zintegrować B2B Kolektor CE ze swoim programem wykorzystując dostarczane wraz z instalatorem API, w którym znajdują się przykłady w C#, VB i C++ Builder 2007). Można też wymieniać dane za pomocą plików tekstowych (przykłady w Menu start>B2B Kolektor CE>Wyślij (produkty.txt) lub Pobierz (kody.txt), co pozwala także korzystać z B2B Kolektor CE bez programu magazynowego.

   Smartfony i palmtopy z systemami WM lub WinCE w wersjach 5 lub 6 można wykorzystać do instalowania wersji testowych i demonstracyjnych B2B Kolektor CE.

 • Komunikacja z terminalem
  • Terminal B2B Kolektor CE komunikuje się z komputerem i programem magazynowym przez serwer terminali. Połączenie terminala z serwerem terminali korzysta z gniazd, co oznacza, że serwer terminali i terminal muszą mieć przydzielone adresy IP.

   Jeśli serwer terminali ma adres 127.0.0.1 oznacza to, wyłącznie możliwość komunikacji jedynie wewnątrz komputera lokalnego. Aby umożliwić komunikację komputera z terminalami należy zainstalować na nim wirtualną kartę sieciową Microsoft Loopback Adapter (dostępna opcja systemu). Po jej zainstalowaniu serwer terminali otrzyma IP umożliwiające komunikację z terminalami.

   Terminal B2B Kolektor CE może się komunikować z serwerem terminali przez WLAN pod warunkiem, że adres IP serwera terminali jest dostępny z sieci do której jest podłączony terminal (sprawdzenie za pomocą ping).

   Terminal podłączony do komputera przez USB jest wykrywany przez program Centrum Obsługi Urządzeń z Systemem Windows Mobile (dawniej ActiveSync), który zestawia połączenie terminala z komputerem przydzielając mu unikalne IP, co umożliwia komunikację z serwerem terminali. Podłączenie terminala przez USB oznacza, że w trakcie konfiguracji obsługi terminala w programie magazynowym nie wskazuje się portu COM.

   Możliwa jest instalacja wielu serwerów terminali, także na jednym komputerze (w osobnych folderach, z unikalnymi portami nasłuchującymi). Każdy serwer terminali ma własną bazę danych i komunikuje się wyłącznie z jednym programem magazynowym.

B2B Kolektor

 • Instalacja B2B Kolektor
  • Program B2B Kolektor instalujemy wyłącznie za pomocą instalatora dostępnego na stronie https://b2bsoft.com.pl/oprogramowanie/b2b-kolektor (zakładka Do pobrania). Mogą pojawić się problemy z instalacją B2B Kolektor na terminalach podłączonych do portów USB.

   Przypadek 1:
   Jeśli instalator nie wykrywa wirtualnego portu COM, a zasilanie stacji dokującej jest włączone, to należy odinstalować bieżący sterownik terminala i uruchomić instalator sterownika cp210xVCPInstaller_... znajdujący się w folderze instalatora USB\CPT210_TU_WEJDZ_I_INSTALUJ.

   Przypadek 2:
   Jeśli instalator wykrywa port COM, ale transmisja zawiesza się w trakcie ładowania na terminal pliku licencyjnego, to powodem może być:

   • - Użycie starszej wersji instalatora - pobrać najnowszy.
   • - Niewłaściwy sterownik terminala - patrz Przypadek 1.
   • - Uszkodzenie pliku licencyjnego - zlecić ponowne wygenerowanie licencji.
   • - Starsza niż 3.14 wersja kernela terminala CPT-8000 - aktualizacja kernela.

   W systemach Windows nowszych od XP, jeśli program magazynowy znajduje się w folderach typu Program Files należy podnieść uprawnienia programu ciph8000, aby uruchamiał się z prawami administratora systemu (Właściwości>Zgodność).

 • Terminal wyłącza się sam
  • Terminal najprawdopodobniej jest rozładowany, a jeśli nie, to należy wykonać twarde bootowanie terminala na jeden z dwu opisanych sposobów.

   Sposób pierwszy:
   Użyć kombinacji przycisków [7+9+zasilanie] i uruchomić funkcję Memory/Initilize, która usunie z terminala dane i ponownie zainstalować program B2B Kolektor za pomocą najnowszego instalatora pobranego ze strony https://b2bsoft.com.pl/oprogramowanie/b2b-kolektor (zakładka Do pobrania).

   Sposób drugi: Użyć kombinacji przycisków [7+9+zasilanie] , następnie przycisku [zasilanie], potem kombinacji [7+1+zasilanie] i na koniec kombinacji [FN+9] co spowoduje skasowanie pamięci Flash i ponownie zainstalować program B2B Kolektor za pomocą najnowszego instalatora pobranego ze strony https://b2bsoft.com.pl/oprogramowanie/b2b-kolektor (zakładka Do pobrania).

 • Komunikacja z terminalem B2B Kolektor
  • Transfer danych pomiędzy komputerem a terminalem B2B Kolektor realizuje sterownik ciph8000.exe. Po prawidłowym skonfigurowaniu w programie magazynowym sterownik ten uruchamia się automatycznie i wysyła bazę towarową na terminal lub odbiera z terminala dokument z kodami i ilościami. Sterownik można uruchomić ręcznie z odpowiednimi dla kierunku transferu poleceniami:

   • - wysyłanie bazy produkty.txt do kolektora - ciph8000.exe /e /nr_COM /prędkość_w_baudach, na terminalu uruchomić pobieranie,
   • - pobieranie dokumentu kody.txt z kolektora - ciph8000.exe /i /nr_COM /prędkość_w_baudach, na terminalu uruchomić wysyłanie.

   Struktury plików wymiany podaje instrukcja B2B Kolektor. Jeśli instalację i konfigurację obsługi terminala B2B Kolektor w programie magazynowym wykonano zgodnie z instrukcją B2B Kolektor, transfer danych powinien działać prawidłowo.

   Warunki i zasady instalacji i konfiguracji obsługi są następujące:

   • - instalacja powinna być wykonana za pomocą najnowszego instalatora B2B Kolektor (dostępny na https://b2bsoft.com.pl/oprogramowanie/b2b-kolektor zakładka Do pobrania),
   • - wybór opcji programu magazynowego (np. cena) podczas instalacji oznacza konieczność ustawienia w nim transferu tej opcji (np. ceny),
   • - poprawność ścieżki dostępu do foldera wymiany, instalator podpowiada standardową ścieżkę.

   Jeśli są spełnione powyższe kryteria, to problemy z transmisją mogą być usunięte przez:

   • - zmniejszenie prędkości transmisji na terminalu,
   • - ponowne zainstalowanie programu B2B Kolektor na terminalu po uprzednim resecie pamięci terminala: [7+9+zasilanie] i Memory/Initialize lub po przywróceniu jego ustawień fabrycznych: [7+9+zasilanie], następnie [zasilanie], potem [7+1+zasilanie], na końcu [FN+9],
   • - zmniejszenie ilości transferowanych danych (błąd 10),
   • - zwiększenie parametru Timeout w programie magazynowym (np. PC Market),
   • - wykonanie upgradu kernela terminala do wersji 3.14.

 • Terminal nie czyta kodu
  • Po prawidłowym zeskanowaniu kodu na etykiecie towaru obecnego w bazie towarowej na terminalu B2B Kolektor powinna wyświetlić się nazwa towaru, a kursor powinien się znaleźć w polu wprowadzania ilości (o ile nie włączono opcji szybkie skanowanie - ilość jest z góry zadana).

   Jeśli tak się nie dzieje, należy sprawdzić:

   • - prawidłowość działania skanera poza programem B2B Kolektor, uruchamiając funkcję Reader Test, dostępną po uruchomieniu terminala kombinacją [7+9+zasilanie],
   • - czy skanowany kod znajduje się w pliku produkty.txt w folderze wymiany programu magazynowego? Jeśli kod jest w pliku wymiany, to może mieć 12 cyfr i mógł zostać dopełniony do 13 cyfr przez skaner zerem na początku, wtedy trzeba zmienić ustawienia terminala B2B Kolektor. Jeśli kod w pliku wymiany miał na początku zero, to skaner mógł je usunąć, wtedy trzeba dostosować ustawienia terminala do tej sytuacji. Inną przyczyną nie wyświetlania towaru po zeskanowaniu może być nieprawidłowość kodu lub błąd dekodowania skanera, co można sprawdzić przez porównanie tego co wyświetla Reader Test, z tym co zawiera plik produkty.txt

 • Baza towarów na terminalu EK
  • Pobranie na terminal bazy towarowej pozwala tworzyć dokumenty obrotowe dla nich. B2B Kolektor jest systemem jedno-bazowym i jedno-dokumentowym, co oznacza, że w danym momencie na terminalu może być co najwyżej jedna baza towarowa i jeden dokument.

   Na terminalu B2B Kolektor nie ma funkcji przeglądania bazy towarowej. Jej usunięcie jest możliwe przez pobranie innej bazy towarowej (o ile nie ustawiono na terminalu dopisywania nowej bazy do już istniejącej) lub przez funkcję usuwającą dane z pamięci terminala Memory/Initialize dostępną po uruchomieniu terminala kombinacją [7+9+zasilanie].

   UWAGA! Wykonanie aktualizacji B2B Kolektor na terminalu CPT711 kasuje dane z jego pamięci.

   Funkcje "Przegląd" i "Usuń" na terminalu B2B Kolektor dotyczą wyłącznie dokumentu z kodami i ilościami.

Dane rejestrowe


B2B Soft sp. z o.o.
41-813 Zabrze
ul. ELZAB 1

NIP: 6482258880 REGON:273856637
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS 0000151637
Kapitał Zakładowy 465.000,00 PLN

Kontakt


Programy B2B Soft: 697 031 993; 603 839 028
mMedica: 601 546 861; 607 174 926
WEBCON: 601 546 861; 607 174 926
biuro@b2bsoft.com.pl
pon.-pt. : 8.00 - 16.00

Zaloguj się